Imprezy: 2019

05.05.2019 Maraton MTB Polodowcową Krainą Drawy i Dębnicy więcej...

06.05.2019 V Bieg Borków w Połczynie-Zdroju więcej ...Wyniki 2018

RADIO

BAZA NOCLEGOWA
Sponsorzy i Patroni Medialni:

 

 

 

 

REGULAMIN

MARATON MTB
POLODOWCOWĄ KRAINĄ DRAWY I DĘBNICY

POŁCZYN - ZDRÓJ 06.05.2018

 

W RAMACH

CYKLU ZACHODNIEJ LIGI MTB 2018r.


1. Organizator i sponsorzy:
- Gmina Połczyn–Zdrój
- KS Active Life Bogdaniec
- Starostwo Powiatowe Świdwin
- Nadleśnictwo Połczyn
- Uzdrowisko Połczyn Grupa S.A.
- PSB Materiały Budowlane Szczesny
- Sanatorium MARTA Połczyn – Zdrój
- Pomerania Grunewald Dziwogóra
- Organizatorzy maratonów umieszczonych w terminarzu ZL MTB

2. Cel imprezy:
a) Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
b) Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
c) Wyłonienie najlepszych zawodników w ZL MTB
d) Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
e) Poznawanie piękna i walorów turystycznych otaczającej nas przyrody

3. Nazwa i opis imprezy :

MARATON MTB POLODOWCOWĄ KRAINĄ DRAWY I DĘBNICY
Zgłoszony do PZKol
Jest imprezą otwartą w ramach cyklu Zachodniej Ligi MTB, składającą się z maratonów MTB organizowanych w następujących terminach i miejscowościach:
 25.03.2018 r. Nierzym
 08.04.2018 r. Moryń
 06.05.2018 r. Połczyn–Zdrój
 20.05.2018 r. Police
 03.06.2018 r. Rzepin
 17.06.2018 r. Cybinka
 22.07.2018 r. Krzeszyce
 05.08.2018 r. Santok
 12.08.2018 r. Bledzew
 19.08.2018 r. Bogdaniec
 16.09.2018 r. Łupowo Przylesie
 07.10.2018 r. Słubice

a) W Połczynie – Zdroju dnia 6 maja 2018r. wyścig odbędzie się na dystansach :
- MINI - 25 - 35 kilometrów - 2 bufety
- MEGA - 45 - 70 kilometrów - 3 bufety
b) Wyścigi na dystansach MINI , MEGA odbędą się w kategoriach wiekowych dla mężczyzn i kobiet:

Mężczyźni :
M-1 junior 2000-2003 (pisemne zezwolenie rodzica lub prawnego opiekuna)
M-2 1989-1999
M-3 1984-1988
M-3a 1979-1983
M-4 1974-1978
M-4a 1969-1973
M-5 1964-1968
M-5a 1959-1963
M-6 1954-1958
M-6a 1953 i niższy

Kobiety :
K-1 juniorka 2000-2003 (pisemne zezwolenie rodzica lub prawnego opiekuna)
K-2 1989-1999
K-3 1979-1988
K-4 1978 i niższy

c) Kategorie PAR

P-0 Opiekun + dziecko (2007-2009) 10 – 15 km
P-1 Opiekun + dziecko (2004-2006) 10 – 15 km
P-2 Mężczyzna + kobieta tylko dystans MINI
P-3 Kolarze – suma lat = 70 i więcej startują tylko dystansie MEGA
P-4 Kolarze – suma lat = 90 i więcej startują tylko dystansie MEGA

d) Kategorie OPEN (Kobiet i Mężczyzn)

MEGA
MINI

e) Punktacja : MEGA, P3, P4
Punkty zawodnika uzyskane będą przez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii OPEN MEGA (w sekundach) przez czas ( w sekundach) zawodnika dla , którego liczone są punkty i mnożenie przez 700. Klasyfikacji generalnej podlega zawodnik, który weźmie udział w minimum siedmiu maratonach z tegorocznego cyklu. Punkty z tych wyścigów decydować będą o zajętym miejscu. W kategorii par pod uwagę brany jest słabszy czas członka teamu. Ponadto wymagamy, by zawodnicy teamu (para) jechali przez cały dystans wyścigu razem, a różnica czasu przy wjeździe na metę nie była między nimi większa niż 15 sekund. Jeżeli różnica ta będzie większa niż 15 sekund para nie zostanie sklasyfikowana.

 MINI, P2
Punkty zawodnika uzyskane będą poprzez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii OPEN MINI (w sekundach) przez czas (w sekundach) zawodnika dla, którego liczone są punkty i pomnożone przez 500.

 PARY P0, P1
Punkty zespołu uzyskane będą poprzez podzielenie czasu zwycięzcy kategorii P0 i P1 (w sekundach) przez czas (w sekundach) zawodnika, dla którego liczone są punkty (słabszy czas pary) i pomnożone przez 300.
f) Klasyfikacja drużynowa Członkowie drużyn zgłaszają indywidualnie swój udział przez wpisanie nazwy drużyny w Formularzu zgłoszeniowym na stronie lub na miejscu w biurze zawodów. Punkty do klasyfikacji drużynowej zostają naliczane od edycji, przed którą została zgłoszona drużyna. Zgłoszenia nie działają wstecz. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się 4 najlepsze wyniki punktowe zawodników zgłoszonych jako członkowie drużyny w edycji, na dystansie MINIi i MEGA. Do klasyfikacji generalnej zalicza się wyniki z 7 najlepszych wyścigów w edycji danej drużyny.
Obowiązywać będzie limit czasowy wjazdu na metę.
Zawodnicy wjeżdżający na metę po przekroczeniu limitu i zamknięciu trasy otrzymują jednakową ilość punktów .
g) Wyniki Wyniki podawane podczas zawodów są wynikami nieoficjalnymi. Protesty dotyczące wyników zawodów rozpatrywane będą tylko w dniu zawodów. Wyniki oficjalne znajdować się będą na stronie DOMTEL SPORT TIMING .


4. Termin i miejsce zawodów :
6 maja 2018 (niedziela) , start i meta – Park Zdrojowy, przy Pijalni Wody Joasia w Połczynie-Zdroju (wejście do parku od ulicy Zdrojowej).

5.Warunki uczestnictwa i zapisy :
W wyścigu prawo startu będą miały osoby , które dokonają rejestracji elektronicznej (preferowana) na stronie DOMTEL SPORT TIMING, lub na miejscu w Biurze Zawodów, a także uiszczą opłatę startową i podpiszą na miejscu Formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu. Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku od piętnastego do osiemnastego roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a do czternastego roku życia pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

6. Zasady bezpieczeństwa:
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym i na sprawnym technicznie rowerze.

6.1 .Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy ponoszą odpowiedzialności względem uczestników zgodnie z zapisem ustawy "Prawo o ruchu drogowym" art. 65a ust. 1.
6.2.Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
6.3. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z poniższą deklaracją :
"Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach."
6.4.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe
z ich winy.
6.5.Prawo do udziału w imprezie mają osoby, które ukończyły 18 lat, a młodsi za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat
wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na liście
startowej.
6.6. Podpisanie listy startowej jest równoznaczne z następującym oświadczeniem:
"Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. Swoim
podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów."
6.7. Każdy uczestnik zgłoszony do "MTB Polodowcową Krainą Drawy i Dębnicy" w ramach Zachodniej Ligi MTB otrzyma numer startowy.
6.8. Uczestnikom zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru
startowego, w szczególności zmniejszania jego powierzchni.
6.9. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
6.10.Zaleca się zachować ostrożność podczas poruszania się na trasie wyścigu, a szczególną ostrożność podczas przejazdów przez drogi publiczne oraz na drogach polnych i przy wjazdach i wyjazdach z zabudowań gospodarskich.

7. Program zawodów :
Niedziela 6 maja 2018 - Park Zdrojowy, przy Pijalni Wody Joasia w Połczynie-Zdroju.
- 8:00 -10:30 Zapisy w biurze zawodów
- 10:50 Odprawa przed wyścigiem
- 11:00 Start honorowy dystans MEGA, P3, P4 - ok. 1 km alejami parkowymi, ulicą Sobieskiego do wysokości "trzech garbów" dalej następuje start ostry. Sygnałem startu ostrego jest klakson samochodu pilotującego i jego szybki odjazd. Zabrania się wyprzedzania samochodu pilotującego w czasie startu honorowego
- 11:15 Start MINI, P2,
- 11:30 Start P0, P1,
- 11:30 Festyn Rekreacyjno Sportowy
- ok. 14:00 Dekoracja par P0, P1,
- ok. 14:30 Dekoracje dystans MINI , P2,
- ok. 15:30 Dekoracja Dystans MEGA, P3, P4
- ok. 16:00 Losowanie nagród wśród uczestników
- ok. 16:30 Zakończenie Imprezy.

8. Dodatkowe informacje:
8.1. Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
8.2. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie choćby jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
8.3. Wyboru dystansu uczestnik dokonuje podczas rejestracji.
8.4. Zmiany dystansu można dokonać w dniu zawodów przed startem w biurze zawodów.
8.5. Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie trwania zawodów.
8.6. Zawodnik który zmieni dystans w trakcie trwania zawodów nie zostanie sklasyfikowany.
8.7. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
8.8. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
8.9. Uczestnik ma możliwość użycia dobrowolnie instalowanej, bezpłatnej aplikacji geolokalizacyjnej "mtb2lok" na własnym smartfonie. Aplikacja przekazuje w trakcie trwania zawodów położenie zawodnika na serwer organizatora. Dane o położeniu zawodnika wraz imieniem i nazwiskiem będą udostępnione publicznie na stronie internetowej w trakcie imprezy oraz jako archiwum zawodów. Czasy i położenie uzyskane na tej podstawie nie będą podstawą do określenia miejsca/zwycięstwa zawodnika w imprezie, a jedynie do wizualizacji przebiegu zmagań sportowych.
8.10.Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
8.11.Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
8.12.Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

9. Finanse
Opłata startowa:
a)dokonana przez internet lub przelewem:
- dla kolarzy indywidualnych - 60zł;
- dla par P0 i P1 (opiekun-dziecko) - 60zł , płaci tylko dorosły, dziecko gratis;
- dla par P2,P3, P4 - 60zł od osoby ,

b) opłaty dokonane na miejscu w dniu zawodów :
- dla kolarzy indywidualnych - 80zł;
- dla par P0 i P1 (opiekun-dziecko) - 80zł , płaci tylko dorosły, dziecko gratis;
- dla par P2,P3, P4 - 80 zł od osoby ,
Jednorazowa opłata za numer startowy wraz z chipem -15zł (płatne wyłącznie w biurze zawodów).
Numer jest ważny na wszystkich zawodach z cyklu. W razie zgubienia numeru należy wykupić nowy. Numer wykupiony na kategorię MEGA ważny jest tylko przy startach na dystansie MEGA, numer wykupiony na kategorię MINI ważny jest tylko przy startach na dystansie MINI, numer wykupiony na kategorię PAR ważny jest tylko przy startach na dystansie PAR.
Opłaty należy dokonać na konto Lokalna Organizacja Turystyczna "Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy", nr 20 8577 0005 0010 2515 2000 0010, z dopiskiem " WYŚCIG MTB" . Koniecznie wpisać imię i nazwisko, dowód wpłaty należy okazać w dniu zawodów w biurze organizacyjnym. W dniu zawodów wpisowe wynosi o 20 zł. więcej.
Uwaga: W razie zmiany dystansu z MEGA na MINI lub odwrotnie należy wykupić nowy numer.
W zależności od ilości uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość podziału startu na strefy startowe. Zawodnicy sklasyfikowani w dniu startu w punktacji generalnej na miejscach 1 – 30 zostaną ustawieni w sektorze startowym - 0

10. Świadczenia dla zawodników :
- zabezpieczenie medyczne,
- pakiet startowy (suplementy dla sportowców)
- elektroniczny pomiar czasu i położenia,
- prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce, ciastka, batony, itp.),
- możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów,
- ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
- medal pamiątkowy dla każdego zawodnika

11. Ruch drogowy :
11.1. Impreza będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym.
11.2. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
11.3. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
11.4. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
11.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

12. Kary :
W przypadku naruszenia regulaminu Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary :
- upomnienie,
- kara w postaci przesunięcia w klasyfikacji generalnej oraz innych o 5 lub 10 miejsc,
- dyskwalifikacja.
Nie zameldowanie się na którymś z kilku punktów kontroli przejazdu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.

13. Protesty:
Protesty będą przyjmowane w punkcie elektronicznego pomiaru czasu przez 30 minut od momentu wywieszenia wyników nieoficjalnych, co nastąpi bezpośrednio po przyjeździe pierwszych dziesięciu zawodników danej kategorii oraz mogą być zgłaszane do wtorku, do godziny 11:00 drogą mailową bezpośrednio do firmy pomiarowej DOMTEL SPORT TIMING. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Wyniki znajdujące się na stronie będą uznane za oficjalne. Decyzja o rozstrzygnięciu protestu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem zawodów i jest ostateczna.

14. Nagrody:
- trzech pierwszych uczestników w poszczególnych kategoriach otrzymają trofea
sportowe: medale , puchary lub pamiątkowe statuetki. Pozostali zawodnicy otrzymują
medale pamiątkowe,
- po oficjalnych dekoracjach odbędzie się losowane nagród wśród wszystkich
uczestników wyścigu, wszystkich kategorii.
Nagrody finansowe za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych oraz Open i na wszystkich dystansach. Pula nagród finansowych 13 000zł. W/w nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
Niestawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji/losowania oznacza przepadek nagród.

15. Ochrona środowiska naturalnego :
15.1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
15.2. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.
15.3. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

16. Postanowienia końcowe :
16.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
16.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
16.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
16.4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
16.5. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
16.6. Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
16.7. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
16.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie "siły wyższej".
16.9. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
16.10.W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
16.11.Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas wyścigu i wykorzystanie wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i przynależności klubowej. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach , przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet i materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi, i danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
16.12. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW
16.13. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.


 

 


Pliki do do ściągnięcia.:

Regulamin PKDiD Połczyn-Zdrój 2018.pdf

Regulamin ogólny ZLMTB 2018.pdf

 

baner do ściągnięcia z linkiem http://mtbpolczyn-zdroj.pl Info | Odnośniki | Regulamin | Kontakt | ©2009 PG